Nieuws

 • Princehage plant 75 bomen

  Foto: Rini van der Linden

  ’We willen van ons dorp in Breda een groen woongebied maken ’ aldus Rini van der Linden, voorzitter van de Stichting Princenhage75 jaar. ‘ We doen dit door de aanplant van bomen te stimuleren, zowel in de publieke ruimte als in privé tuinen. Voor de aanpak van openbare groenstroken werken we samen met de gemeente Breda. Inwoners van Princenhage kunnen voor hun tuinen gebruik maken van de Markkant Breda fruitbomen-bon. Zij kunnen een bon kopen voor € 15,- in plaats van € 35,-. Onze sponsoren ondersteunen daarmee de aanplant van biologisch gekweekt plantmateriaal in openbaar groen en in de prive-sfeer. Meer weten ….

 • Windmolens A16 op plekken met minste geluidshinder.

  Foto: Windmolens langs de A16

  In het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen, geconcentreerd rond de verkeersknooppunten, 29 windmolens. Ze komen op de locaties waar ze zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken. Waardevolle natuurlandschappen worden ontzien. Op 24 oktober stelden Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief vast, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik. Meer weten …

 • Markkant Breda krijgt stem in Adviesraad Staatsbosbeheer Brabant

  Foto: Peter von Meijenfeldt

  “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om zitting te nemen in de Maatschappelijke Adviesraad van Staatsbosbeheer Brabant’ aldus Peter von Meijenfeldt, voorzitter Markkant Breda. ‘Natuurlijk heb ik het aanbod aanvaard, want zo kan ik het “groene geluid” laten horen op een plek waar er oren naar zijn’. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over thema’s als energie, ruimtelijke ordening, recreatie, waterbeheer, en last but not least, natuurbeheer.

 • Natuurplein De Baronie

  Natuurplein De Baronie zoekt meedenkers

  Markkant Breda werkt samen met drie andere natuurverenigingen in het Natuurplein De Baronie. Het betreft de verenigingen IVN Mark en Donge, de West-Brabantse Vogelwerkgroep en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNV). Doel van het Natuurplein is te komen tot betere samenwerking met de gemeente Breda. Het gaat om zogenaamde “beginspraak”. Het Natuurplein kent een werkgroep Leefomgeving Breda die actief vorm geeft aan deze beginspraak. Om de werkgroep ambtelijk te ondersteunen heeft wethouder Paul de Beer middelen beschikbaar gesteld om een professional in te huren. Ecoloog Joost Barendrecht gaat deze functie vervullen. Voor de Werkgroep Leefomgeving zoekt het Natuurplein meedenkers die inhoudelijk op het gebied van ruimtelijke ordening een duit in het zakje willen doen. Ook worden vrijwilligers gezocht die zich willen buigen over thema’s zoals communicatie? Interesse? Meld aan! Klik hier voor contactformulier

 • De nieuwe Omgevingswet komt eraan

  Is het niet in 2019, dan toch wel in 2020. Dan worden bestaande bestemmingsplan-procedures vervangen door die van de Nieuwe Omgevingswet. Intussen zijn veel gemeenten, waaronder ook Breda, zich aan het voorbereiden op de invoering van de wet, die veel meer beslaat dan alleen ruimtelijke ordening en milieu. De wet kent 6 instrumenten:

  • De omgevingsvisie;
  • De programma’s (iets nieuws!);
  • Decentrale regels, voor de provincie in een omgevingsverordening, voor de gemeente in een omgevingsplan (i.p.v. het bestemmingsplan);
  • Algemene rijksregels, dat zijn de algemene maatregelen van bestuur, die in concept klaar zijn en een commentaarronde maken door het land;
  • De Omgevingsvergunning: er komt 1 online Omgevingsloket voor de vergunningaanvraag en de behandeling duurt 8 tot 12 weken;
  • Het Projectbesluit, voor ingewikkelde projecten, genomen door de provincie, zoals het aanleggen van een provinciale weg.

  De Gemeente Breda wil vooruitlopen op een omgevingsvisie voor het Markdal. Tevens is de gemeente bezig met een experiment Projectplan voor Breda Zuid-West. Participatie, aangeduid met het woord “beginspraak”, is een must bij de uitvoering van de Omgevingswet. Markkant wil een werkgroep oprichten om klaar te zijn, zodra zich een mogelijkheid voordoet voor deze beginspraak. Aanmelden: marius.aalders(@)ziggo.nl.

 • Natuur in de wijk

  Natuur in de Wijk is een project gericht op het versterken van stadsnatuur. Dit op een laagdrempelige manier en in samenwerking met de bewoners binnen ons projectgebied. In het kort houdt dit in dat wij aan geïnteresseerde bewoners kosteloos kasten aanbieden voor insecten, vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Ook kunnen wij beplanting leveren. Om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten werken we met een afgebakend projectgebied. In Breda is dit gebied grofweg het centrum, het stationsgebied en de wijk Belcrum. Meer weten …

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief ALV 2017

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief november/december 2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

Verbreding A58 kan beter met aquaduct voor rivier de Mark

“Maak van de verbreding van de A58 een kans. Leg de snelweg verdiept aan onder de rivier de Mark. Zet geluidschermen met zonnepanelen langs de route”. Met deze voorstellen roept de werkgroep A58 naar Beter Rijkswaterstaat op de inpassing van de snelweg te optimaliseren. “Nu het Markdal aan de vooravond staat van ingrijpend natuurherstel, waarbij de rivier weer gaat meanderen, is het zaak de kansen voor verbetering van de bestaande situatie te pakken”. Markkant Breda ondersteunt dit initiatief van harte. Meer weten …

Klokkenberg

Wij maken ons zorgen over de mogelijke ontwikkelingen rondom de Klokkenberg. Projectontwikkelaars hebben plannen om daar een luxe woonwijk te ontwikkelen. Wij wijzen de gemeente Breda op de schadelijke gevolgen voor de natuur. In het algemeen dienen beekdalen van welke bebouwing dan ook te worden gevrijwaard in verband met waterberging, aanpak verdroging, natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische aspecten. Voor het Markdal geldt bovendien dat er vrijwel nergens mogelijkheden zijn voor uitwisseling van soorten tussen bos en beekdal. Juist in het gebied van de Klokkenberg ligt er een uitgelezen kans om die verbinding serieus vorm te geven. Grootschalige bebouwing zou een het gebied die kans ontnemen.

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »