Nieuws

 • Tuin-Award voor ‘groenste tuin’ van West Brabant

  Met BN De Stem organiseerde Markkant Breda een Tuin-Award voor de mooiste en ‘groenste’ tuin van West Brabant. Van de zestig inzendingen werden acht deelnemers genomineerd door de jury die bestond uit twee bestuursleden van Markkant Breda, Peter Van Laerhoven van Staatsbosbeheer en Kees de Rooij van het Waterschap Brabantse Delta. De genomineerde tuinen en hun eigenaren zijn uitgebreid beschreven in de krant. Er waren zowel stadstuinen als landschappelijke tuinen geselecteerd op basis van criteria zoals natuurminnende inrichting en milieu vriendelijk beheer. Denk aan gevarieerde bloei, licht en schaduw, weinig verstening, gebruik van regenwater en het achterwege laten van kunstmest- en verdelgingsmiddelen. Op 24 september a.s. is de prijsuitreiking tijdens de Naar Buiten Fair van Staatsbosbeheer. Op de fair staat Markkant Breda met en stand. Daar organiseren wij ook een stekjes-ruil. U bent van harte welkom om stekjes in te brengen en te ruilen en bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.

  Meer weten over deze fair …

 • Natuurplein De Baronie

  Sinds begin 2017 werkt Markkant Breda samen met drie andere natuurverenigingen in het natuurplein De Baronie. Het betreft de verenigingen IVN Mark en Donge, de West-Brabantse Vogelwerkgroep en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNV). De samenwerking bestond al voor juridische procedures in het zogenaamde Wolfslaar-overleg, maar is nu geformaliseerd. Doel van het Natuurplein is te komen tot betere samenwerking met overheden, in het bijzonder de gemeente Breda. Ook denken de natuur- en milieuverenigingen zo een vuist te kunnen maken tegen aantastingen van het milieu en de natuur. In de toekomst kunnen ook andere natuur- en milieuverenigingen in de Baronie deel uitmaken van het Natuurplein.

 • De nieuwe Omgevingswet komt eraan

  Is het niet in 2019, dan toch wel in 2020. Dan worden bestaande bestemmingsplan-procedures vervangen door die van de Nieuwe Omgevingswet. Intussen zijn veel gemeenten, waaronder ook Breda, zich aan het voorbereiden op de invoering van de wet, die veel meer beslaat dan alleen ruimtelijke ordening en milieu. De wet kent 6 instrumenten:

  • De omgevingsvisie;
  • De programma’s (iets nieuws!);
  • Decentrale regels, voor de provincie in een omgevingsverordening, voor de gemeente in een omgevingsplan (i.p.v. het bestemmingsplan);
  • Algemene rijksregels, dat zijn de algemene maatregelen van bestuur, die in concept klaar zijn en een commentaarronde maken door het land;
  • De Omgevingsvergunning: er komt 1 online Omgevingsloket voor de vergunningaanvraag en de behandeling duurt 8 tot 12 weken;
  • Het Projectbesluit, voor ingewikkelde projecten, genomen door de provincie, zoals het aanleggen van een provinciale weg.

  De Gemeente Breda wil vooruitlopen op een omgevingsvisie voor het Markdal. Tevens is de gemeente bezig met een experiment Projectplan voor Breda Zuid-West. Participatie, aangeduid met het woord “beginspraak”, is een must bij de uitvoering van de Omgevingswet. Markkant wil een werkgroep oprichten om klaar te zijn, zodra zich een mogelijkheid voordoet voor deze beginspraak. Aanmelden: marius.aalders(@)ziggo.nl.

 • Natuur in de wijk

  Natuur in de Wijk is een project gericht op het versterken van stadsnatuur. Dit op een laagdrempelige manier en in samenwerking met de bewoners binnen ons projectgebied. In het kort houdt dit in dat wij aan geïnteresseerde bewoners kosteloos kasten aanbieden voor insecten, vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Ook kunnen wij beplanting leveren. Om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten werken we met een afgebakend projectgebied. In Breda is dit gebied grofweg het centrum, het stationsgebied en de wijk Belcrum. Meer weten …

 • Nieuwe plannen Markdal

  Foto: Martha Wildhage

  Met de herverkaveling in het Markdal ondergaat het gebied forse veranderingen. Het lijkt een wenkend perspectief: een vrij stromende Mark met vele meanders en liefst zonder stuwwerking.

  Meer weten over de plannen…

 • Klokkenberg

  Zorgen over ontwikkelingen Klokkenberg De Brabantse Milieufederatie maakt zich zorgen over de mogelijke ontwikkelingen rondom de Klokkenberg. Projectontwikkelaars hebben plannen om daar een luxe woonwijk te ontwikkelen. De BMF wijst de gemeente Breda op de schadelijke gevolgen voor de natuur. In het algemeen dienen beekdalen van welke bebouwing dan ook te worden gevrijwaard in verband met waterberging, aanpak verdroging, natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische aspecten. Voor het Markdal geldt bovendien dat er vrijwel nergens mogelijkheden zijn voor uitwisseling van soorten tussen bos en beekdal. Juist in het gebied van de Klokkenberg ligt er een uitgelezen kans om die verbinding serieus vorm te geven. Grootschalige bebouwing zou een het gebied die kans ontnemen. Meer weten?

  Foto, artist impression nieuwbouwplannen Klokkenberg

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief ALV 2017

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief november/december 2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

Windmolens langs de A16

Hoeveel windturbines er komen langs de A16 is nog niet helemaal duidelijk, maar het worden er veel en ze worden hoog. De plaatsing van de molens raakt ook een aantal natuurgebieden zoals de gebieden Weimeren, Vierde Bergboezen en Rooskensdonk. Dit zijn gebieden die tot het Nationaal Netwerk Natuurgebieden behoren en Natura 2000. Plaatsing daar vinden wij zeer ongewenst omdat het grote verstoringen met zich meebrengt. Het is bovendien vernietiging van gedane financiële investeringen voor natuurbehoud. Stand van zaken nu Ons standpunt? Klik hier…..

Stand van zaken NU! [Klik hier …]http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16.aspx “” Target=”_blank”)

Van 24 naar 12 varianten voor de plaatsing van windturbines. Meer weten?

Markkant Breda en buitengebied Oost

Markkant Breda heeft forse kritiek op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost. Meer weten?

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »