Nieuws

 • Natuur in de wijk

  Natuur in de Wijk is een project gericht op het versterken van stadsnatuur. Dit op een laagdrempelige manier en in samenwerking met de bewoners binnen ons projectgebied. In het kort houdt dit in dat wij aan geïnteresseerde bewoners kosteloos kasten aanbieden voor insecten, vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Ook kunnen wij beplanting leveren. Om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten werken we met een afgebakend projectgebied. In Breda is dit gebied grofweg het centrum, het stationsgebied en de wijk Belcrum. Meer weten …

 • Gouden Duim Gerda Elshove

  Gouden duim voor Gerda

  ‘De Gouden Duim is er voor mensen die zich in deze mooie provincie inzetten voor anderen en voor hun omgeving. Het zijn degenen die eruit springen, die net dat stapje extra zetten voor ons allemaal. Gerda is zo iemand’ aldus gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant Henri Swinkels. Gerda Elshove zette zich meer dan 30 jaar als vrijwilliger invoor Markkant Breda. Jaar en dag zat Gerda in ons bestuur. Gerda bekleedde de functies van voorzitter, van algemeen lid en van penningmeester. De laatste 4 jaar sprong Gerda in de bres voor de aanpak van zwerfvuil. Gerda enthousiasmeerde maar liefst 45 zwerfvuilvrijwilligers daarvoor. Ook heeft ze het voor elkaar gekregen om veel geld in te zamelen voor het plaatsen van banken in het Bredase buitengebied evenals picknicktafels, watertappunten en speciale voorzieningen in het bos voor rolstoelers. Natuurlijk zijn we zeer trots op onze Gerda.

 • Nieuwe plannen Markdal

  Foto: Martha Wildhage

  Met de herverkaveling in het Markdal ondergaat het gebied forse veranderingen. Het lijkt een wenkend perspectief: een vrij stromende Mark met vele meanders en liefst zonder stuwwerking. Op de algemene ledenvergadering van Markkant Breda op 20 maart 2017 zal Jettie Rattink, Voorzitter Vereniging Markdal duurzaam en vitaal belangstellenden op de hoogte stellen van de hoed en de rand. Meld je aan voor dit interessante verhaal.

  Meer weten over de plannen…

 • Klokkenberg

  Zorgen over ontwikkelingen Klokkenberg De Brabantse Milieufederatie maakt zich zorgen over de mogelijke ontwikkelingen rondom de Klokkenberg. Projectontwikkelaars hebben plannen om daar een luxe woonwijk te ontwikkelen. De BMF wijst de gemeente Breda op de schadelijke gevolgen voor de natuur. In het algemeen dienen beekdalen van welke bebouwing dan ook te worden gevrijwaard in verband met waterberging, aanpak verdroging, natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische aspecten. Voor het Markdal geldt bovendien dat er vrijwel nergens mogelijkheden zijn voor uitwisseling van soorten tussen bos en beekdal. Juist in het gebied van de Klokkenberg ligt er een uitgelezen kans om die verbinding serieus vorm te geven. Grootschalige bebouwing zou een het gebied die kans ontnemen. Meer weten?

  Foto, artist impression nieuwbouwplannen Klokkenberg

 • Intensieve Veehouderij is ongezond

  Onderzoek wijst uit: De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben een onderzoek laten doen naar de effecten van intensieve veehouderij op de volksgezondheid. Uit de literatuurstudie blijkt dat intensieve veehouderij daarvoor een risico vormt. Als arts heeft Marike Ruiter een jaar gewerkt aan het bestuderen en samenvatten van tal van publicaties en rapporten over het probleem. Haar rapport geeft voor het eerst een overzicht van alle gezondheidsbedreigende aspecten van de veehouderij. Het rapport is een goed hulpmiddel en een mooi naslagwerk voor mensen die daarover meer willen weten. Meer weten over het rapport? Klik hier …

  Foto: Marike Ruiter, arts en onderzoeker

 • Ecologische Hoofd Structuur wordt Natuurnetwerk Nederland

  Natuurnetwerk Nederland is de nieuwe naam voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Toch biedt een Natuurnetwerk niet dezelfde bescherming aan natuurzones zoals de EHS. Wat is het verschil? De EHS is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waarin planten en dieren zich soepel van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. Kortom de natuur staat voorop. Met het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wil de overheid robuuste leefgebieden creëren voor planten en dieren om soorten voor uitsterven te behoeden. Maar het netwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur, om te recreëren en om tot rust te komen. Meer weten? …

  Het Markdal is door de gemeente Breda aangewezen als pilot voor het inwerking treden van de nieuwe Omgevingswet. Aan burgers wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het Natuurnetwerk in Breda Zuid. Dat schept kansen, maar ook bedreigingen voor wie daar woont, werkt, recreëert en vooral ook voor de natuur zelf. Meer weten?…

Agenda

bekijk agenda »

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november/december 2016

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Laat hieronder je e-mailadres achter om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Foto's

bekijk foto's »

Standpunten

Windmolens langs de A16

Hoeveel windturbines er komen langs de A16 is nog niet helemaal duidelijk, maar het worden er veel en ze worden hoog. De plaatsing van de molens raakt ook een aantal natuurgebieden zoals de gebieden Weimeren, Vierde Bergboezen en Rooskensdonk. Dit zijn gebieden die tot het Nationaal Netwerk Natuurgebieden behoren en Natura 2000. Plaatsing daar vinden wij zeer ongewenst omdat het grote verstoringen met zich meebrengt. Het is bovendien vernietiging van gedane financiële investeringen voor natuurbehoud. Ons standpunt? Klik hier…..

Stand van zaken NU! Klik hier …

Van 24 naar 12 varianten voor de plaatsing van windturbines. Meer weten?

Markkant Breda en buitengebied Oost

Markkant Breda heeft forse kritiek op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost. Meer weten?

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »